DuneGuard: Klasë e hapur “Plazhi i madh dhe brendësia e saj” / Pjesa e parë.

Plazhi i Madh me brendësinë e saj është një nga zonat më të rëndësishme në Mal të Zi për sa i përket pasurisë së biodiversitetit, është gjithashtu një nga qendrat e rëndësishme globale të biodiversitetit. Për shkak të pozicionit gjeografik, pasurisë së formave të tokës dhe klimës specifike, kjo zonë relativisht e vogël ka një seri të tërë llojesh të ndryshme habitatesh që ofrojnë kushte për jetën e një numri të madh të llojeve të ndryshme të organizmave. Këto lloje të ndryshme habitatesh në zonën e Plazhit të madh dhe në brendësi të saj formojnë një ekosistem unik që, për shkak të llojeve të ndryshme të habitateve dhe diversitetit të pasur taksonomik, është jashtëzakonisht i rëndësishëm për ruajtje, hulumtime dhe mbrojtje.

Bazuar në të dhënat e disponueshme nga literatura, 180 lloje të ruajtjes së rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare (të mbrojtura, të rrezikuara, endemike) janë të pranishme në zonën e Plazhit të madh dhe brendësinë (prapavijës) e saj, të cilat mbrohen nga legjislacioni kombëtar, Anekset e Habitatit të BE-së, Direktiva e BE-së për Zogjtë, Konventa e Bernës, Konventa e Ramsarit, Konventa e Bonit, AEWA, EUROBATS, Protokolli SPA/BD, si dhe specie që janë në një nga kategoritë e rrezikuara në IUCN dhe Listat e kuq e llojeve të rrezikuara

Janë regjistruar 28 lloje bimësh, 6 lloje molusqesh, 1 specie artropodësh, 36 lloje insektesh, 12 lloje amfibësh, 19 lloje zvarranikësh, 62 lloje zogjsh dhe 16 lloje gjitarësh të rëndësishëm për konservim. Plaza e Madhe me brendësinë e saj, si dhe më shumë se 20 habitate nga Direktiva e BE-së për Habitatet janë identifikuar në zonën e Plazhit të madh.
Gjithashtu vërehen ndikime të forta negative antropogjene që lidhen me urbanizimin, turizmin, ndërtimin e pakontrolluar të infrastrukturës dhe objekteve, shëndërrimin e hapësirës, ​​si dhe depozitimin të mbetjeve shumë të theksuar. Përveç kësaj, u identifikuan probleme të rëndësishme si përhapja e specieve pushtuese bimore dhe shtazore si Amorpha fruticosa dhe Xanthium orientale, Harmonya axyridis dhe të tjera.
Problemet në këtë zonë përfshijnë rritjen e tepërt të habitateve barishtore për shkak të zvogëlimit të intensitetit të blegtorisë dhe mungesës së mirëmbajtjes së livadheve dhe kullotave. Në zonë, trupat ujorë janë gjithashtu të mbushur me mbeturina, pemë të rrëzuara, degë dhe tokë. Ekziston edhe tharja e pjesëve të kënetave mesdhetare dhe trupave të tjerë më të vegjël ujorë, gjë që ndikon negativisht në biodiversitetin.
Zona e Plazhit të madh me brendësin (prapavijën e saj) përfaqëson thesarin tonë kombëtar. Përveç pasurisë së biodiversitetit, ai gjithashtu ka një vlerë të jashtëzakonshme peizazhi dhe është një klasë e hapur për zbulime. Ruajtja dhe njohja me këtë zonë dhe vlerat e saj natyrore është jashtëzakonisht e rëndësishme për ne.

Projekti “DuneGuard: Ruajtja dhe mbrojtja e dunave të rërës në Plazhin e madh” zbatohet nga Shoqata MSJA-Dr. Martin Schneider-Jacoby, mbështetur nga projekti “Forcimi i pjesëmarrjes së shoqërisë civile në fushën e mjedisit në procesin e Anëtarësimi në BE (4E) i kryer nga Qendra për Mbrojtjen dhe Studimin e Zogjve të Malit të Zi në partneritet me OJQ-në Sjeverna Zemlja Berane, Shoqatën e Ekologëve të Rinj Nikshiq dhe Green Home. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në Mal të Zi, dhe bashkëfinancohet nga Ministria e Administratës Publike të Malit të Zi.

Scroll to Top